Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KASPER KOOKT CATERING


1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen.

2) Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Kasper kookt Catering zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met Kasper Kookt Catering komt tot stand door acceptatie van de uitgebrachte offerte of bestelling in de webshop. Aanvullende afspraken of meer-werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Kasper Kookt Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

4) Betaling
Bedragen groter dan € 1000,-:
Tenzij anders overeengekomen dient ten minste 50% van de offerteprijs door Kasper Kookt Catering te zijn ontvangen uiterlijk binnen 8 dagen na acceptatie van de offerte. Alle (rest)factuurbetalingen dienen 8 dagen na cateringdatum door Kasper Kookt Catering te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Kasper kookt Catering mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Kasper Kookt Catering verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Kasper Kookt Catering verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Kasper kookt Catering is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5) Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Kasper Kookt Catering blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6) Annulering
1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen*
2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
3 .Bij annulering van 7 tot 3 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
4. Bij annulering binnen 3 dagen voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering
* Ten tijde van de Corona maatregelen kan er kosteloos geannuleerd worden mits dit 2 weken voor leveringsdatum is doorgegeven.

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Kasper Kookt Catering als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Kasper Kookt Catering aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de Kasper kookt Catering annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Kasper kookt Catering te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Kasper Kookt Catering.


7) Tussentijdse beëindiging
Kasper kookt Catering is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Kasper Kookt Catering niet nakomt. Kasper Kookt Catering is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
Kasper Kookt Catering is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Kasper kookt Catering is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Kasper Kookt Catering niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Kasper Kookt Catering zijn vestiging heeft.

8) Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Kasper Kookt Catering is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Kasper Kookt Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9) Aanwezigheid
Cliënt is verantwoordelijk voor:
• een goede bereikbaarheid.
• voldoende parkeergelegenheid.
• voldoende stroomvoorziening binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
• wateraansluiting met spoelbak binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
Kasper Kookt Catering behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien de afstand tussen straatkant en plaats van de catering groter is dan 50 meter. Ook zal extra kosten in rekening worden gebracht indien de catering niet op de begane grond afgeleverd kan worden.

10) Overmacht
In geval van overmacht heeft Kasper Kookt Catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
• Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
• Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
• Weersomstandigheden.
• Onlusten.
• Stakingen.
• Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
• Brand of ongevallen.
• Transportbelemmeringen.
• Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
• Iedere storing in de geregelde productie.
• Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

11) Aansprakelijkheid
Kasper Kookt Catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Kasper Kookt Catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Kasper Kookt Catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

12) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
Kasper Kookt Catering behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Kasper Kookt Catering heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Kasper Kookt Catering te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Kasper Kookt Catering heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

13) Toepasselijkheid
1. Op de door Kasper Kookt Catering aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door een bevoegde rechter.

Kinderen
Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18 jaar.

Privacyklachten
Kasper Kookt neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat Kasper Kookt catering zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u een brief of email sturen naar Kasper kookt catering. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van Kasper Kookt Catering niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Kasper Kookt Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel